top of page
Image by NORTHFOLK

תחומי עיסוק

5.png

ביקורת והכנת דו"חות כספיים לחברות

ביקורת ועריכת דו"חות כספיים שנתיים ותקופתיים לחברות קטנות ובינוניות והגשתם למס הכנסה.

בודק  שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך

פיקוח על תנאי העובדים והעבודה על מנת לוודא שהעובד מקבל את כל הזכויות והתנאים שמגיעים לו במסגרת חוזה ההעסקה שלו.

הנהלת חשבונות מקיפה.png

הנהלת חשבונות מקיפה

טיפול כולל בכל ההיבטים הפיננסיים של העסק שלכם על מנת שתוכלו להתפנות לדברים החשובים בראש שקט.

בודק שכר מוסמך.png

סקירת דו"חות רבעוניים ושנתיים לחברות פרטיות

דוחות סקורים הינם דוחות שאינם נחשבים אמנם למבוקרים אולם רואי חשבון ערכו לגביהם בדיקות סקירה שונות כפי שהם נדרשים לבצע, בהתאם לשכת רואי החשבון בישראל (גילויי דעת), ולפיכך, אף מצורף אליהם דוח סקירה חתום בידי רואה חשבון. במקביל להרכבת הדוחות הסקורים ללקוח מועברים למחלקת המסים במשרדנו, על מנת לבחון את השלכות המס של דוחות אלה ובמידת הצורך נפעל על מנת להקטין או להגדיל את מקדמות המס שהגוף המבוקר משלם לשנת מס זו. דוחות בלתי מבוקרים אחרים הנערכים על ידי משרדנו הינם דוחות שנתיים לעסקים עצמאיים ולמנהלי חברות שכירים הנדרשים על פי חוק להגישם לרשויות המס.

3.png

ייעוץ כלכלי, פיננסי, ייעוץ ברכש ציבורי והגשת מכרזים

קבלת ייעוץ כלכלי לעסקים הינה הכרחית לשם הישרדותו של העסק וגדילתו בעתיד. את הייעוץ המקצועי ביותר ניתן לקבל מרו"ח ח'אלד הואש יועוץ כלכלי פיננסי וגם מצוות משרדו המוכשרים. רו"ח ח'אלד הואש הינו יועץ ומלווה עסקים, חברות וארגונים לצמיחה והצלחה מזה שנים רבות. הקו המנחה על פיו ח'אלד עובד הינו כי כל עסק, חברה וארגון הינה ישות בפני עצמה ועל כן חייבת לקבל את ההתייחסות המלאה לצרכיה האינדיבידואלים והמטרות העומדות בפניה. משרדנו מקפיד על התאמת תכנית עבודה אישית וייעודית שיתנו את המענה המתאים ביותר בעבור הצרכים והמטרות הללו. בנוסף משרדינו מעניק שירותי יעוץ בנושא התמודדות במכרזים ממשלתיים אשר מטרתו לחשוף את העסק בפני האפשרות להשתתף במכרזים ציבורים, שמטבעם מיצגים רמת הכנסות גבוהה יותר לעסקים, דבר שיצריך התנהלות כספית חדה יותר

ליווי תאגידים ועסקים בתחום הפיננסי

ליווי תאגידים ועסקים בתחום הפיננסי

בחינת תזרימי מזומנים ומעקב בקרתי, בניית תוכניות עסקיות ליזמים ועסקים, בדיקת כדאיות כלכלית וגיוס מימון בנקאי.

bottom of page